Author name: อรุณรัศมี พิฆาตไพรี

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช่วงที่ 2)

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ …

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช่วงที่ 2) Read More »

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประ …

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

ประกาศที่ 146/2565 : การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   ประกาศที่ 146/2565 : การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ป …

ประกาศที่ 146/2565 : การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ปีงบฯ 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 …

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ปีงบฯ 2565 Read More »

ประกาศที่ 32/2565 : กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน

ประกาศที่ 32/2565 : กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันค …

ประกาศที่ 32/2565 : กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน Read More »

ประกาศที่ 21/2565 : การดำเนินงานของ สมศ.ในสถานการณ์ (COVID-19)

ประกาศที่ 21/2565 : การดำเนินงานของ สมศ.ในสถานการณ์แพร่ …

ประกาศที่ 21/2565 : การดำเนินงานของ สมศ.ในสถานการณ์ (COVID-19) Read More »

ประกาศที่ 19/2565 : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ

ประกาศที่ 19/2565 : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความปร …

ประกาศที่ 19/2565 : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ Read More »

Scroll to Top