ผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบงานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ให้กำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 297 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 444 แห่ง รวม 741 แห่ง  อ่านต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระบบบริหารจัดการโดยองค์รวม ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบครบวงจร เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

ความคลาดเคลื่อนจากการติดต่อ สื่อสาร กับผู้ประเมินภายนอกในการกำกับดูแลของหน่วยประเมินเนื่องจากการสื่อสารกับผู้ประเมินในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เป็นการสื่อสารออนไลน์  ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางประเด็น

  1. การประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยประเมิน โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประเมิน หรือใช้แบบสอบถาม หรือแบบสำรวจความพึงพอใจ
  2. จัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประเมินเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  3. ประสานติดต่อ ผู้ประเมินภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาทันที ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมิน 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วย

นางอรุณรัศมี พิฆาตไพรี

ผู้จัดการ

ดร.ยาใจ เดชขันธ์

ฝ่ายบุคคล

นายสุวรรณ นิติสิทธิ์

ประธานวิชาการ

ดร.อวยพร ออละมาลี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบุญล้ำ ธรรมสินธุ์

รองประธานวิชาการ

นายพชร พิฆาตไพรี

สารสนเทศ

นายชนันท์ชัย ธงธรรมรัตน์

ที่ปรึกษา

นางสาวมยุรี กลหลัด

ธุรการ

ภาพรวมกิจกรรม

ประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประเด็นสำคัญที่พบจากการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพ รายงานการประเมิน

Scroll to Top