การประชุมการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564  หน่วย หจก.ราชสีมาการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ได้จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินระยะที่ 1 เป็นการประเมินด้าน SAR ว่าด้วยการประเมินจากจุดเน้น และกติการการประเมิน ซึ่งแนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. และชื่อหลักฐาน การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

Scroll to Top