แผนภูมิโครงสร้างของหน่วย

แผนภูมิโครงสร้างของหน่วยกำกับการประเมิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหน่วย

 1. นางอรุณรัศมี    พิฆาตไพรี                   ประธานกรรมการ
 2. นายชนันท์ชัย   ธงธรรมรัตน์                กรรมการ
 3. นายสุวรรณ       นิติสิทธิ์                      กรรมการ
 4. นางบุญล้ำ         ธรรมสินธุ์                   กรรมการเลขานุการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป  มี นายพชร  พิฆาตไพรี เป็นหัวหน้า มีงานตามภารกิจ ดังนี้

 1. นโยบายและแผนพัฒนาหน่วยประเมิน
 2. งานธุรการ  หน่วยประเมินกับผู้ประเมิน และสถานศึกษา
 3. การเงิน บัญชี
 4. การตรวจสอบทางการเงินและงบดุลทางการเงิน
 5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. งานสถิติข้อมูล หน่วยประเมินและผู้ประเมิน
 7. งานระเบียบและกฎหมาย
 8.  งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการประเมินคุณภาพของหน่วยประเมิน มี นายสุวรรณ นิติสิทธิ์ เป็นหัวหน้า มีงานตามภารกิจ ดังนี้

 1. งานพัฒนาระบบบริหาร
 2. งานวิชาการ
 3. งานเอกสารการประเมิน

ฝ่ายบุคลากร มี นางอรุณรัศมี พิฆาตไพรี เป็นหัวหน้า มีงานตามภารกิจ ดังนี้

 1. งานพัฒนา
 2. งานสิทธิผลประโยชน์
 3. งานจรรยาบรรณ
 4. งานสวัสดิการ

ฝ่ายพัฒนาประสิทธิผลการประเมินสถานศึกษา  มี นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์ เป็นหัวหน้า มีงานตาม ภารกิจ ดังนี้

 1. งานพัฒนาประสิทธิผลการประเมินสถานศึกษา
 2. งานกำกับติดตาม
 3. งานประเมินผล
 4. งานพัฒนาหน่วยประเมิน

 

Scroll to Top