เป้าหมาย (Goals)

เป้าหมาย (Goals)

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประเมินที่มีมาตรฐาน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานทั้งด้านบริหารจัดการและการประเมินภายนอกที่เป็นระบบครบวงจร
  2. ผู้ประเมินที่สังกัดหน่วยฯ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นกัลยามิตรประเมิน       มีจรรยาบรรณและมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติการประเมิน
  3. รายงานประเมินคุณภาพภายนอก มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

Scroll to Top