เกี่ยวกับราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปณิธานหน่วย

ห้างหุ้นส่วนราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปรับกลยุทธ์ โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และผู้ประเมินของหน่วยฯ ทุกคนตามโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยร่วมกันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยประเมิน อีกทั้งหาจุดเด่น จุดด้อยโอกาส และอุปสรรค จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประเมินของผู้ประเมินที่ผ่านมา แล้วนำมาหาความสัมพันธ์กันเพื่อประเมินสถานภาพหน่วยประเมิน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับต่างๆวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และวิธีการพัฒนาผู้ประเมินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

 

วิสัยทัศน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระบบบริหารจัดการโดยองค์รวม ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบครบวงจร เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง และดำเนินการประเมินตามแบบกัลยาณมิตรประเมิน ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่  สมศ.กำหนด

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารให้คล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการบริหารแบบองค์รวมบนพื้นฐานกระบวนการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบครบวงจร โปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภาระงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. ประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการที่ สมศ.กำหนด
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้ามีศักดิ์ศรี       มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยประเมิน ต่อ สมศ. สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 5. สร้างและกระจายความคล่องตัวและยืดหยุ่น ในการบริหารจัดการ กระจายความรับผิดชอบทั้งผลงานและภาพลักษณ์ของหน่วยประเมิน
 6. สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อรองรับนโยบายประเมินระบบ online ของ สมศ.
 7. สร้างระบบกำกับติดตามดูแลมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมิน ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร
 8. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ต่อสถานศึกษาและ สมศ.ตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ สมศ.กำหนด
 9. สร้างความเสมอภาค และให้เกียรติต่อผู้ประเมินอย่างเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน

 

เป้าหมาย

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประเมินที่มีมาตรฐาน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานทั้งด้านบริหารจัดการและการประเมินภายนอกที่เป็นระบบครบวงจร
 2. ผู้ประเมินที่สังกัดหน่วยฯ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นกัลยามิตรประเมิน       มีจรรยาบรรณและมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติการประเมิน
 3. รายงานประเมินคุณภาพภายนอก มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
Scroll to Top