วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระบบบริหารจัดการโดยองค์รวม ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบครบวงจร เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง และดำเนินการประเมินตามแบบกัลยาณมิตรประเมิน ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่  สมศ.กำหนด

Scroll to Top