พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารให้คล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการบริหารแบบองค์รวมบนพื้นฐานกระบวนการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบครบวงจร โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภาระงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
  3. ประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการที่ สมศ.กำหนด
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้ามีศักดิ์ศรี       มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยประเมิน ต่อ สมศ. สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  5. สร้างและกระจายความคล่องตัวและยืดหยุ่น ในการบริหารจัดการ กระจายความรับผิดชอบทั้งผลงานและภาพลักษณ์ของหน่วยประเมิน
  6.  สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อรองรับนโยบายประเมินระบบ online ของ สมศ.
  7. สร้างระบบกำกับติดตามดูแลมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมิน ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร
  8. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ต่อสถานศึกษาและ สมศ.ตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ สมศ.กำหนด
  9. สร้างความเสมอภาค และให้เกียรติต่อผู้ประเมินอย่างเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน
Scroll to Top