แนวทางการพัฒนา

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

  1. การประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยประเมิน โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประเมิน หรือใช้แบบสอบถาม หรือแบบสำรวจความพึงพอใจ
  2. จัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประเมินเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  3. ประสานติดต่อ ผู้ประเมินภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาทันที ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมิน
Scroll to Top