จุดควรพัฒนา

จุดควรพัฒนา

ความคลาดเคลื่อนจากการติดต่อ สื่อสาร กับผู้ประเมินภายนอกในการกำกับดูแลของหน่วยประเมินเนื่องจากการสื่อสารกับผู้ประเมินในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) เป็นการสื่อสารออนไลน์  ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางประเด็น

Scroll to Top