ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบงานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ให้กำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 297 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 444 แห่ง รวม 741 แห่ง รายละเอียดสัญญาจ้าง ดังนี้

 • สัญญาเลขที่ ภปพ.1 2564/114 จ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกเพื่อการกำกับการประกันคุณภาพภายนอก พื้นที่จัดสรร นครราชสีมา (1/64) จำนวน 34 แห่ง
 • สัญญาเลขที่ ภปพ.2 2564/75 จ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกเพื่อการกำกับการประกันคุณภาพภายนอก พื้นที่จัดสรร ชัยภูมิ กลุ่มที่ 2 (1/64) จำนวน 36 แห่ง
 • สัญญาเลขที่ ภปพ.2 2564/76 จ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกเพื่อการกำกับการประกันคุณภาพภายนอก พื้นที่จัดสรร นครราชสีมา กลุ่มที่ 2 (1/64) จำนวน 40 แห่ง
 • สัญญาเลขที่ ภปพ.1 2564/161 สัญญาจ้างหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ศพดกลุ่มพื้นที่ 11 (2/64) จำนวน 144 แห่ง
 • สัญญาเลขที่ ภปพ.2 2564/190 สัญญาจ้างหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในระบบ) ขั้นพื้นฐานกลุ่มพื้นที่ 11 และ 12 (2/64) จำนวน 196 แห่ง
 • สัญญาเลขที่ ภปพ.1 2564/227 สัญญาจ้างหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ศพดกลุ่มพื้นที่ 12 และ 13 (3/64) จำนวน 119 แห่ง
 • สัญญาเลขที่ ภปพ.2 2564/256 สัญญาจ้างหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ในระบบ)  ขั้นพื้นฐานกลุ่มพื้นที่ 13/2 (3/64) จำนวน 172 แห่ง

หน่วยประเมินราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. จัดอบรมพัฒนาผู้ประเมิน อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อ 1 รอบการประเมิน โดยเน้นกระบวนการประเมิน SAR ตั้งแต่ การกำหนดจุดเน้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัด และการเขียนข้อเสนอแนะ โดยเน้นให้ยึดหลักการของ สมศ.ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงใช้กรอบแนวทางการประเมินของ สมศ. ตัดสินผลตามข้อมูลที่ได้จาก SAR
 2. หน่วยให้คำชี้แนะในการปรับแก้งานพร้อมใช้วิธีการอธิบายตามหลักการของ สมศ.ในแต่ละประเด็นจากการตรวจอ่านแต่ละรอบของทีมวิชาการ
 3. หน่วยมีระบบตรวจอ่านงานโดยสร้าง Google Drive ให้ผู้ประเมินส่งงานให้หน่วย (ผู้จัดการ) ตรวจอ่านก่อนทีมละ 1 แห่ง และวิชาการหน่วยตรวจอ่าน 2 รอบ คือ 1.) ส่งให้วิชาการหน่วยตรวจอ่านก่อนส่งร่างรายให้สถานศึกษา 2.) ส่งให้วิชาการหน่วยตรวจอ่านหลังจากได้รับหนังสือรับรองจากสถานศึกษา รวมทั้งผู้จัดการหน่วยได้ตรวจอ่านทบทวนอีกครั้งในระบบ AQA2 ก่อนที่จะยืนยันส่งงานให้ สมศ.

ปี พ.ศ. 2564 หน่วยประเมิน มีนักวิชาการอภิมานภายใน จำนวน 8 คน อภิมานการศึกษาปฐมวัย 4 คน และอภิมานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 คน ดังนี้

 1. อภิมานการศึกษาปฐมวัย
  • นางอรุณรัศมี พิฆาตไพรี
  • นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
  • นางอวยพร  ออละมาลี
  • นางสาวปภัชญา  เกติยะ
 2. อภิมานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช
  • นายสุวรรณ นิติสิทธิ์
  • นายวิลาศ  โพธิชาเนตร
  • นายดุสิต  มั่นคง
  • นางยาใจ  เดชขันธ์
Scroll to Top