จุดเด่น

จุดเด่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระบบบริหารจัดการโดยองค์รวม ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบครบวงจร เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ผู้ประเมินมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีม และดำเนินการประเมินตามแบบกัลยาณมิตรประเมิน โดยยึดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ สมศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ มีระบบติดตามกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร สร้างความเสมอภาค และให้เกียรติต่อผู้ประเมินอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดทั้งมีการจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินอย่างสม่ำเสมอ (4 ครั้งต่อ 1 รอบการประเมิน) มีการประชุมทีมวิชาการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในขณะปฏิบัติงานตรวจอ่านรายงาน

Scroll to Top