ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา

RATCHASIMA EDUCATION QUALITY ASSESSMENT

LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมิน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ ซอยมิตรภาพ ๑๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา  และได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่เลขที่ ๓๘๑ ซอยมิตรภาพ ๒๕ ถนนมิตรภาพ หมู่ ๑๔ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๔๓ ๗๙๓๖ E-mail: ratchasimaassessment@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปรับกลยุทธ์ โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และผู้ประเมินของหน่วยฯ ทุกคนตามโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยร่วมกันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยประเมิน อีกทั้งหาจุดเด่น จุดด้อยโอกาส และอุปสรรค จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประเมินของผู้ประเมินที่ผ่านมา แล้วนำมาหาความสัมพันธ์กันเพื่อประเมินสถานภาพหน่วยประเมิน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับต่างๆวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และวิธีการพัฒนาผู้ประเมินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

Scroll to Top