บทบาทหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
สำหรับการประเมิน

ความรับผิดชอบ

  • บริหารจัดการในการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. ตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  • กำกับดูแลผู้ประเมินภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ ตามกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานกำหนด
  • ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้คำปรึกษาในการประกันคุณภาพภายนอกแก่ผู้ประเมินภายนอก
  • สนับสนุนทรัพยากรองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับผู้ประเมินภายนอก และประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอกมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
  • รายงานผลสะท้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานก่อนการประกันคุณภาพภายนอก

  • กำกับ ติดตามให้ผู้ประเมินภายนอกปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ AQA ของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติของผู้ประเมินภายนอก (ถ้ามี) ให้สำนักงานทราบ
  • จัดทำทะเบียนประวัติของผู้ประเมินภายนอกที่จำเป็นต่อการจัดคณะผู้ประเมินภายนอกแต่ละสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
  • จัดทำแผนการประเมินคุณภาพภายนอก จัดคณะผู้ประเมินภายนอกให้เหมาะสมตามพื้นที่ประเมิน และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
  • จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และในระยะที่ 2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก และรายงานผลการจัดประชุมให้สำนักงานทราบ

ระหว่างการประกันคุณภาพภายนอก

  • กำกับ ติดตามการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ของผู้ประเมินภายนอกให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
  • กำกับ ติดตามการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสถานศึกษาร้องขอ) ของผู้ประเมินภายนอกให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก และกรอระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และไกล่เกลี่ยการพิจารณาข้อโต้แย้งระหว่างสถานศึกษากับผู้ประเมินภายนอกในระหว่างการประเมิน
  • ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอกมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

หลังการประกันคุณภาพภายนอก

  • กำกับ ติดตามการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสภานศึกษา ของผู้ประเมินภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมคุณภาพรายงานให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
  • กำกับ ติดตามการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสถานศึกษาร้องขอ) ของผู้ประเมินภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมคุณภาพภายรายงานให้เป็นไปตามกรอบแนวทางรูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และไกล่เกลี่ยการพิจารณาข้อโต้แย้งระหว่างสถานศึกษากับผู้ประเมินภายนอก กรณีที่สถานศึกษาขอแก้ไข หรือไม่เห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 และในระยะที่ 2
  • เสนอรายงานการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และรายงานการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสถานศึกษาร้องขอ) พร้อมด้วยตาราง Excel สรุปผลการประกันคุณภาพภายนอก รายมาตรฐาน ของสถานศึกษาเป็นรายแห่ง ให้สำนักงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบที่คณะกรรมการ สมศ. แต่งตั้ง ตามระดับ ด้าน และประเภทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  • กำกับ ติดตามให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ QC100 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด
  • กำกับ ติดตามให้ผู้ประเมินภายนอกประสานแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ QC100 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด
  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด
  • ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้ประเมินภายนอกเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในระยะถัดไป และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานทราบ
Scroll to Top