การประเมินคุณภาพภายนอก

ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เข้าประเมินสถานศึกษาในความรับผิดชอบของหน่วย ในรูปแบบ Online ภายใต้สถานการ์โควิด 19

Scroll to Top