การประชุมหลักเกณฑ์ CO-02,CO-03,CO-04

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 หน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมหลักเกณฑ์การประเมิน SAR ระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับการเขียนแบบ CO-02,CO-03,CO-04  ในรูปแบบ Online ภายใต้สถานการ์โควิด 19

Scroll to Top