ประกาศที่ 19/2565 : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ

ประกาศที่ 19/2565 : รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำป…

Scroll to Top