การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หัวข้อ “การประชุมและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Digital literacy)”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 | เวลา 13.00 – 16.30 น.
✅ การใช้เครื่องมือ Platform และ Application ด้วยโปรแกรม Line
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
✅ การใช้เครื่องมือ Platform และ Application ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
โดย นางสาวชวิศา วรรณทอง
✅ การใช้เครื่องมือ Platform และ Application ด้วยโปรแกรม Google Meet / Google Docs
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รำไพ
✅ Tips & Tricks เทคนิค เกร็ดความรู้การใช้งาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
.
✅ ลงทะเบียนและ Pre-test : https://bit.ly/3HZCRZ0
✅ ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3AaZVSQ
✅ เอกสารการอบรม : https://bit.ly/3yu7ene
.
✅ Post-test : https://bit.ly/3bPVym3
✅ ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3yqpxKg
✅ แบบประเมินความพึงพอใจ : https://bit.ly/3o34g3r
📌เมื่อทำ Post-test เรียบร้อยแล้ว กรุณารอประมาณ 5 นาทีสำหรับการตรวจสอบรายชื่อครับ
https://www.facebook.com/onesqa/videos/1430035660809329/
Scroll to Top