รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ปีงบฯ 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้
.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
.
08.40 – 09.40 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด)
.
10.00 – 11.30 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษา โดย
1. นายบรรหาญ จิตหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)
2. นายปรีชา เริงสมุทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา
3. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ดำเนินรายการ)
.
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ : https://bit.ly/3Ay2E95
แบบประเมินความพึงพอใจ : https://forms.gle/mqVXBiN8SdtUKufr7
See less

 https://www.facebook.com/onesqa/videos/453519279956939(/)

 

Scroll to Top